Zásady ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
 2. Správcom osobných údajov podľa čl. 4. bod 7. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je spoločnosť Profipaint s.r.o. IČO: 46 922 148 so sídlom 90086 Budmerice 161 (ďalej len: “správca”).
 3. Kontaktné údaje správcu sú:
 4. adresa: R1 centrum, Rožňavská 1, 83104 Bratislava
 5. email: profipaint@profipaint.sk
  • telefón: 421 903 404 131
 6. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
 7. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 8. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:
 9. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe vášho zapojenia do súťaže „Vyhrajte poukážku na nákup v našej predajni“ organizovanej prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Súťaž“).
 10. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 1. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je možnosť vyžrebovania víťaza a zaslania výhry víťazovi.
 3. Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR v súvislosti s použitím údajov na marketingové účely. S takýmto spracovaním poskytujete svoj výslovný súhlas.
 4. Doba uchovávania údajov
 5. Správca uchováva osobné údaje:
 6. po dobu nevyhnutnú k uskutočneniu súťaže, vyžrebovaniu výhercov, kontaktovaniu výhercov a odovzdaniu výhier, spravidla nie dlhšie ako tri mesiace po uskutočnení žrebovania výhercov.
 7. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 8. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 9. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 10. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 11. podieľajúce sa na dodaní výhry a komunikácií s výhercami
 12. zaisťujúce chod Súťaže
 13. zaisťujúce marketingové služby
 14. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.
 15. Vaše práva
 16. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 17. právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 18. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 19. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 20. právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 21. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 22. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I. týchto podmienok.
 23. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Zapojením sa do súťaže potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach alebo prostredníctvom Facebook stránky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

+421 903 404 131

profipaint@profipaint.sk